Projekty

Projekt Opieka Wytchnieniowa - woj. świętokrzyskie

PROJEKT

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH
Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Tytuł projektu: Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego
Nr projektu: RPSW.09.02.03-26-0010/19-00
Numer i nazwa działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)
Numer umowy o dofinansowanie: RPSW.09.02.03-26-0010/19-00
Cel główny projektu: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i ułatwienie dostępu dla 134 osób (90 kobiet/44 mężczyzn) do wysokiej jakości kompleksowych usług w formie opieki wytchnieniowej dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych z województwa świętokrzyskiego, szczególnie ze wsi i miejscowości, gdzie dostęp tego rodzaju wsparcia jest utrudniony.


30.06.2023

Informujemy, że w związku z realizacją projektu RPSW.09.02.02-26-0010/19-00, w okresie jego trwałości oferujemy gotowość do świadczenia usług wskazanych w projekcie w ramach pięciu wspartych miejsc świadczenia usług zdrowotnych przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2026 roku.