Projekty

Projekt Widzę i reaguję

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach oraz Fundacja Gramy z Tobą zorganizowały warsztaty dla pracowników pomocy społecznej pt.: „Widzę i reaguję”, poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wobec osób niepełnosprawnych i starszych. Podczas warsztatów został podjęty również problem stosowania przemocy wobec pracowników socjalnych ze strony klientów pomocy społecznej.

Warsztaty składają się z trzech modułów: prawnego, psychologicznego oraz socjalnego. W maju i czerwcu odbyły się dwa spotkania. Ostatni, socjalny, będzie miał miejsce w dniach 4-6 września 2017.

  • Warsztaty z dziedziny prawa (4 godz.) prowadziła p. Marta Słomka, prawnik i osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, doskonale znająca zagadnienie przemocy wobec osób z niepełnosprawnością. Omówiła ona aktualny stan prawny, podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego użyteczne w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.
  • Warsztaty psychologiczne (6 godz.) prowadził dr Krzysztof Gąsior, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Kielcach, wykładowca w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, ceniony psycholog i psychoterapeuta. W tym module poruszone zostały między innymi zagadnienia dotyczące stereotypowego postrzegania osób niepełnosprawnych, rodzajów stosowanej wobec nich przemocy, reagowania instytucjonalnego oraz osobistej postawy wobec osób doświadczających przemocy.
  • We wrześniu dr Katarzyna Zielińska-Król, wykładowca w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, poprowadzi moduł socjalny (6 godz.). Wraz ze studentami omówi działania, jakie powinien podjąć pracownik socjalny w sytuacji przemocy, demonstrując konkretne zachowania przemocowe

Projekt jest realizowany na terenie powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego i pińczowskiego.