Poznaj nas

Poznaj nas

Fundacja Gramy z Tobą

Założycielem Fundacji jest ks. Witold Janocha, wieloletni Krajowy Duszpasterz Sportowców z Niepełnosprawnością i wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Misja
Misją Fundacji jest wspieranie osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów, w aktywizacji zawodowej i integracji społecznej oraz działania na rzecz poprawy ich stanu zdrowia i jakości życia.
Cele
Naszym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w realizacji ich pasji zawodowych, sportowych, kulturalnych oraz w rozwoju duchowym; wspieramy osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w obszarze rehabilitacji leczniczej i ochrony zdrowia.
Działania
Założone cele realizujemy poprzez działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie; działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia; działalność w sferze religijnej i duchowej osób z niepełnosprawnościami.
Cele statutowe fundacji:
  • działania na rzecz promocji, wspierania oraz rozwoju sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych,
  • działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych,
  • działalność w sferze religijnej i duchowej osób niepełnosprawnych,
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec osób niepełnosprawnych,
  • działalność charytatywna,
  • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie,
  • działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
  • działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Fundację można wspomóc
Przekazując 1% podatku

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, należy wpisać nasz numer:

KRS 0000631273


Fundację można wspomóc
Darowizną pieniężną

Poprzez wpłaty na konto bankowe z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe fundacji”

42 1240 1372 1111 0010 7023 8551